al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial O.F. número 2

La Junta Veïnal de Montenartró, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2021, va acordar l'aprovació inicial de la imposició i l'Ordenança fiscal número 2 reguladora de la taxa per la utilització privativa i per l’aprofitament especial dels terrenys comunals, com béns de domini públic municipal amb línies de transport i distribució d’energia elèctrica en alta tensió (LAT) que no subministrin energia elèctrica al veïnat.

DIJOUS 04 NOVEMBRE 2021

La Junta Veïnal de Montenartró, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2021, va acordar l'aprovació inicial de la imposició i l'Ordenança fiscal número 2 reguladora de la taxa per la utilització privativa i per l’aprofitament especial dels terrenys comunals, com béns de domini públic municipal amb línies de transport i distribució d’energia elèctrica en alta tensió (LAT) que no subministrin energia elèctrica al veïnat.

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats  puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

 Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquesta EMD.

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

Fitxers adjunts