al contingut a la navegació Informació de contacte

Anunci de la consulta pública

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació del sòl i el vol dels terrenys comunals de L’EMD de Montenartró com a béns de domini públic de l’EMD amb línies de transport i distribució d’energia elèctrica en alta Tensió que no subministrin al veïnat,

DIVENDRES 21 OCTUBRE 2022

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació del sòl i el vol dels terrenys comunals de L’EMD de Montenartró com a béns de domini públic de l’EMD amb línies de transport i distribució d’energia elèctrica en alta Tensió que no subministrin al veïnat, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci al web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigeixin, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1.; b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi; c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger; d) En les oficines d'assistència en matèria de registres; e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents). 

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

Obtenir majors ingressos que permetin desenvolupar inversions en el Municipi, i millorar l'economia de l'Entitat local. 

Objectius de la norma 

Cobrir els perjudicis que suposa pel bosc el deteriorament dels terrenys comunals i perjudicis paisatgístics del pas d’aquestes LAT’S dins dels espais protegits del PNAP en un municipi turístic com és Montenartró.