al contingut a la navegació Informació de contacte

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL SÒL I PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL DELS TERRENYS COMUNALS, COM A BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC DE L’EMD, AMB LÍNIES AÈRIES DE TRANSPORT O DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ QUE NO SUBMINISTRIN ENERGIA ELÈCTRICA AL VEÏNAT

La junta Veïnal de Montenatró, en sessió extraordinària, celebrada el dia 8 de novembre de 2022 va acordar l'aprovació de l’Ordenança fiscal número 2 reguladora de la taxa per la taxa per la utilització privativa del sòl i per l’aprofitament especial del vol dels terrenys comunals, com a béns del domini públic de l’EMD, amb línies aèries de transport o distribució d’energia elèctrica en alta tensió que no subministrin energia elèctrica al veïnat.

DILLUNS 02 GENER 2023

Aquest acord va ésser sotmès a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant publicació de l’anunci de l’Acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 216 de 10 de novembre de 2022, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions per la qual cosa es considera aprovat definitivament de conformitat amb el que disposa l’art. 17.3 del Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.

 

L’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

 

Contra el present acord definitiu, que posa fi a la via administrativa, conforme l’article 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

 

En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic el text modificat de les ordenances fiscals, que és el següent:

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

 

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL SÒL I PER L’APROFITAMENT ESPECIAL  DEL VOL DELS TERRENYS COMUNALS, COM A BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC DE L’EMD, AMB LÍNIES AÈRIES DE TRANSPORT O DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ QUE NO SUBMINISTRIN ENERGIA ELÈCTRICA AL VEÏNAT.

PREÀMBUL

 

Que es redacta en compliment del que disposa l’art. 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 1. Necessitat i eficàcia d’aquesta ordenança fiscal

 

Aquesta Ordenança Fiscal regula les taxes per les ocupacions del sòl i del vol de terrenys comunals com a béns del domini públic municipal per línies d’electricitat aèries d’alta tensió de 110.000 volts o més. Els seus subjectes passius son, en tots els casos, potents corporacions que realitzen les activitats regulades de transport o distribució d’electricitat en alta tensió.

 

A l’exposició de motius del Reglament de la Llei 7/1981, de 25 de maig, reguladora de l’extingit cànon sobre la producció d’energia elèctrica, (Llei derogada per la d.t. 2a.1 de la Llei 30/1985 de l’IVA), davant el problema que ara es coneix com “de l’Espanya buida”, o deuríem dir millor “buidada”, deia:

 

“La finalidad del tributo viene determinada por una serie de factores. Las instalaciones de producción de energía eléctrica han de localizarse forzosamente donde se den las condiciones naturales que les son precisas, y ello ha conducido a que con frecuencia se encuentren disociadas las zonas de producción y las de consumo de tal manera que existen provincias con instalaciones productoras muy superiores en su potencia a las propias necesidades, en tanto otras, dada la facilidad de transporte, son fundamentalmente consumidoras, lo que supone un evidente beneficio que, en definitiva, reciben de aquéllas, con la circunstancia, además, de que las productoras vienen a ser en general las menos desarrolladas del país.

 

Pero ese beneficio, lejos de ser una consecuencia gratuita de las condiciones naturales de las zonas productoras, comporta para ellas, por el contrario, fuertes contrapartidas negativas de muy diverso tipo, que no se ven compensadas, una vez finalizada la construcción con la creación de un número significativo de puestos de trabajo ni las demás ventajas que se derivarían de una industrialización propiamente dicha, con aumento de población y del nivel de vida, incremento de las comunicaciones, creación de Centros de enseñanza y de mejores mercados, etc.

 

En definitiva, la Ley 7/1981, de 25 de marzo, puede ser interpretada como una manifestación de mandato constitucional que tiene el Estado de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (artículo 138).”

 

El que aquesta exposició diu sobre les “instalaciones de producción” ha de fer-se extensiu a les de transport i distribució en tensió igual o superior a 110 kV que son imprescindibles per evacuar l’energia hidroelèctrica generada a aquestes zones productores desfavorides econòmica i demogràficament que son “en general las menos desarrolladas del país” cap a les zones consumidores allunyades, urbanes e industrials, riques i densament poblades que, degut al seu gran desenvolupament, tenen necessitat d’aquesta energia.

 

Per diferents motius aquest bell recordatori de fa quasi 40 anys va durar poc més de quatre anys. Per això es oportú que els ens locals al·ludits utilitzin els instruments fiscals que tenen al seu abast per a fer complir aquest mandat constitucional sense més demores ni impediments judicials. 

Tractant-se d’activitats privades, o en el seu cas, privatitzades en els darrers anys, no es pot argumentar que no convé la imposició d’aquestes taxes per no augmentar el preu de l’electricitat com a bé o servei d’interès general, perquè aquest argument impediria l’aplicació de molts impostos i taxes actualment vigents dins el mateix sector de l’electricitat o per exemple en el sector alimentari, en el del cicle de l’aigua, etc.

Tampoc seria just que per a aconseguir el benefici general d’un menor preu de l’electricitat es gravés gratuïtament a les comunitats locals que han de suportar aquestes ocupacions, generalment ubicades, com hem dit, al que darrerament es ve coneixent com “l’Espanya buidada”.

Cal considerar que la repercussió d’aquestes taxes no ha de tenir tanta incidència en el preu de l’electricitat com algunes empreses argumenten ja que només es dona en un relativament limitat nombre de municipis a on hi ha grans extensions de superfície de domini públic comunal ocupat per aquestes línies d’alta tensió, que solen ser precisament municipis de muntanya que suporten grans infraestructures de producció hidroelèctrica que no és consumeix principalment a la mateixa zona si no a les grans zones urbanes i industrials allunyades.

Seria injust que aquestes càrregues s’haguessin de suportar gratuïtament precisament per les entitats municipals que les suporten sense ser-ne ni molt menys les principals destinatàries.

Aquell cànon sobre la energia elèctrica era un tribut que s’imposava sobre el consum final de l’electricitat i Hisenda el repartia proporcionalment a aquestes càrregues entre les Diputacions Provincials amb municipis afectats que es destinava a Plans d’Obres i Serveis municipals. Amb l’entrada en vigor de l’IVA va desaparèixer sense cap mesura fiscal substitutòria. Probablement això va ser degut  al poc pes demogràfic i per tant, polític, d’aquests municipis.

I ni l’impost indirecte sobre l’electricitat ni el nou impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica no tenen cap repercussió particularitzada en la compensació a aquests municipis pel suport d’aquestes càrregues.

Aquestes potents línies d’electricitat representen inversions milionàries d’empreses de gran capacitat econòmica que ocupen el domini públic local comunal d’un territori despoblat i desfavorit econòmica i demogràficament, que els hi resulten estèrils. 

El municipi de Llavorsí, al qual pertany l’EMD de Montenartró, te una població de 345 habitants i una densitat de 5,00 hab. / Km2: un clar exemple de l’Espanya buidada.

La inversió industrial milionària que representa l’estesa d’aquestes línies d’alta tensió, des del punt de vista local, resulta totalment estèril per a la dinamització econòmica del municipi, doncs no crea ni un sol lloc de treball, ni presta cap servei a la població, ni tributa per IAE al municipi, ni per IBI, ni de naturalesa urbana, ni rústega ni de característiques especials perquè, tot i que des de fa molts anys estan incorporades de forma fixa al terreny del qual no poden ser separades sense que es deteriorin i, en contra del que disposa l’article 334.3º del C.C., es consideren bens mobles. En canvi perjudiquen enormement a l’economia municipal pel que representen de transformació negativa dels seus recursos turístics basats en la riquesa del seu medi natural i especialment del paisatge, als quals aquestes inversions no han fet més que perjudicar per a donar servei a les grans zones urbanes e industrials transportant l’energia hidroelèctrica generada gràcies precisament a aquests mateixos recursos naturals.         

La consideració a tenir més en compte no es tant si aquestes instal·lacions, propietat de grans societats mercantils privades que ocupen, per al seu negoci particular, els terrenys  del municipi de domini públic d’aprofitament veïnal, causen o no perjudicis, si no que la qüestió a tenir molt en compte es que no ofereixen cap servei ni benefici, ni tributari ni socioeconòmic a la població local d’un municipi de muntanya en condicions socials, demogràfiques i econòmiques desfavorides, excepte el recurs que poden representar aquestes taxes que estan justificades i ajustades a l’ordenament jurídic per tots els motius exposats.

 

 1. Seguretat jurídica i proporcionalitat

 

Les taxes regulades per aquesta Ordenança Fiscal s’imposen a l’empara de les facultats normatives atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Española i article 106 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local sobre potestat normativa en matèria de tributs locals i de conformitat, així mateix, amb l’establert en els articles 57, 15 i següents, del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i articles 20 i següents del mateix text normatiu, en especial l’article 24.1 del propi cos normatiu, d'acord amb el règim i a les tarifes que s'inclouen resultants de l’Informe tècnic econòmic preceptiu, el mètode de càlcul i paràmetres previstos en el mateix han estat declarats conforme a dret pel Tribunal Suprem citant-se, a l'efecte, les sentències 2708/2016 [Recurs de Cassació 1117/2016]; n.º 2726/2016 [Recurs de Cassació 436/2016]; n.º 49/2017 [Recurs de Cassació 1473/2016], n.º 489/2017 [Recurs de Cassació 1238/2016], n.º 292/2019 [Recurs de Cassació núm. 1086/2017], n.º 308/19 [Recurs de Cassació 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurs de Cassació 3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurs de Cassació 3099/2019], n.º 1783/2020 [Recurs de Cassació 3939/2019] i n.º 275/2021 [Recurs de Cassació 1986/2019], entre d'altres, que validen aquest model d’Ordenança i fixen el contingut i exigències de la mateixa

 

Cal tenir en compte també, que d’acord amb l’art. 24.4 del TRLRHL, “para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas

 

 1. Transparència i eficiència

 

Aquesta Ordenança Fiscal es tramitarà i publicarà d’acord amb el principi de transparència seguint la normativa establerta a l’art. 7 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a l’article 129.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

En el seu redactat s’ha tingut cura d’evitar càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.

 

 1. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 

S’ha quantificat i valorat acuradament, previ inventari dels elements tributaris corresponents, la repercussió que aquesta Ordenança tindrà en els ingressos públics municipals afavorint l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l’economia municipal.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Montenartró (en endavant l’EMD) estableix les taxes per la utilització privativa del sòl i per l’aprofitament especial del vol dels terrenys comunals,  com a béns del domini públic de l’EMD, amb línies aèries de transport o distribució d’energia elèctrica en alta tensió (en endavant LATs), de 110.000 o més volts, que no subministrin energia elèctrica al veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2. Fets imposables

 

Constitueixen els fets imposables d’aquestes taxes l’ocupació dels terrenys comunals, com a béns del domini públic de l’EMD, per les LATs de 110.000 o més volts, que no subministrin energia elèctrica al veïnat, per:

 

1.-  La utilització privativa del sòl d’aquests terrenys comunals per les torres (tècnicament i en castellà: “apoyos”) de les LATs,, la seva cimentació i el corresponent anell circular subterrani de posta a terra.

 

2.- L’aprofitament especial del vol sobre aquests terrenys comunals dels conductors d’aquestes LATs, incloent la seva estesa i tots els seus accessoris.  

 

Article 3. Excepció de l’article 24.1 de la LRHL

 

S’exceptuen de l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal les utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat o a una part important del veïnat a les que es refereix el tercer paràgraf de l’article 24.1 de la LRHL, que, cas de gravar-se, es regiran per una ordenança fiscal específica independent d’aquesta.

 

També s’exceptuen de l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal les utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts en espais de domini públic local encara que no siguin vies públiques municipals quan siguin causats per instal·lacions directament relacionades amb el subministrament d’electricitat a la generalitat o a una part del veïnat del nucli de població de Montenartró, que, cas de gravar-se, es regirà també per una ordenança específica, independent d’aquesta, similar a l’esmentada en el paràgraf anterior.

 

Les taxes regulades en aquesta ordenança són compatibles amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i amb altres taxes que tingui establertes, o pugui establir l’EMD, per prestació de serveis o realització d’activitats de les seves respectives competències locals.

 

Article 4. Subjectes passius

 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques que ostentin la titularitat d’aquestes LATs, així com les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, (LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització o llicència corresponent.

 

Article 5. Responsables

 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

 

 1. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

 

 1. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de les quotes de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

 

 1. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament dels deutes següents:

 

 1. a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
 2. b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
 3. c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

 

 1. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

 

 1. Quan la utilització privativa i l’aprofitament especial portin aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local de l’EMD, el beneficiari, sense perjudici del pagament de les taxes a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

 

Si els danys fossin irreparables, l’EMD serà indemnitzada en quantia igual al valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.

 

D’acord amb el que disposa l’art. 24.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de marzo, l’EMD no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el present apartat.

 

Article 6. Beneficis fiscals

 

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 7. Quota tributària de la taxa per la utilització privativa

 

La quota tributària de la taxa per la utilització privativa dels terrenys comunals amb les torres (“apoyos”) de les LATs., la seva cimentació i el corresponent anell circular subterrani de posta a terra es determinarà segons l’article 56.1.a) de la LGT.

 

La base imposable serà:

 

B.I. = Valor cadastral del sòl ocupat + valor de les torres amb la seva cimentació i el corresponent anell circular subterrani de posta a terra x  RM 

Essent RM el coeficient de referència al mercat de 0,5.

Sobre aquesta B.I. s’aplicarà un tipus de gravamen del 5%

 

Article 8. Quota tributària de la taxa per l’aprofitament especial

 

La quota tributària de la taxa per l’aprofitament especial dels terrenys comunals amb els conductors de les LATs, la seva estesa i tots els seus accessoris es determinarà segons l’article 56.1.a) de la LGT.

 

La base imposable serà:

 

B.I. = Valor cadastral del sòl la volada del qual s’ocupa + valor dels conductors, la seva estesa i tots els seus accessoris x  RM 

Essent RM el coeficient de referència al mercat de 0,5.

Sobre aquesta B.I. s’aplicarà un tipus de gravamen de l’1,5%

 

Article 9. Càlcul de la superfície del sòl ocupat i la seva valoració en la taxa per la utilització privativa

 

La superfície del sòl en m2 serà l’ocupada per les torres (“apoyos”) de sosteniment dels cables conductors d’energia, la seva cimentació i el seu corresponent anell circular soterrani de presses de terra. La calcularà l’EMD per mitjans de càlcul d’estimació indirecta degudament justificats.


El seu valor unitari en €/m2 es prendrà com la mitjana per m2 del valor cadastral de tots els terrenys comunals de l’EMD.

 

Article 10. Valoració dels elements tributaris de les LATs en la taxa per la utilització privativa.

 

Durant el primer mes de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança fiscal, l’administració de l’EMD requerirà als subjectes passius que li presentin una valoració justificada, corresponent a les diferents LATs, en el termini d’un mes, de la següent forma:

 

Valoració en € de cada una de les torres (“apoyos”), que utilitzin privativament els terrenys comunals que inclourà el valor de la seva cimentació o la seva valoració unitària mitjana, en € / torre per cada una de les LATs. Aquestes valoracions es faran de forma justificada.

 

Article 11. Càlcul de la superfície del sòl sobrevolada i la seva valoració en la taxa per l’aprofitament especial

 

La superfície del sòl en m2 sobrevolada serà la de la projecció vertical sobre el terreny dels conductors extrems en les condicions més desfavorables, que es calcularan amb vent de 120 km/hr. a 15º de temperatura. La calcularà l’EMD per mitjans de càlcul d’estimació indirecta degudament justificats.

 

El seu valor unitari en €/m2 es prendrà com la mitjana per m2 del valor cadastral de tots els terrenys comunals de l’EMD.

 

Article 12. Valoració dels elements tributaris de les LATs en la taxa per l’aprofitament especial.

 

Durant el primer mes de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança fiscal, l’administració de l’EMD requerirà als subjectes passius que li presentin una valoració justificada, corresponent a les diferents LATs, en el termini d’un mes, de la següent forma:

 

Valoració unitària mitjana global en € / kilómetre per cada una de les LAT, que inclourà el valor dels conductors i, en el seu cas, el dels conductors de protecció i comunicacions, la seva estesa, i el valor de tots els elements accessoris, com aïlladors, ancoratges, amortidors, dispositius  salva ocells, separadors en el cas de conductors múltiplex i qualsevol altra accessori vinculat a l’estesa aèria dels conductors de la LAT, exceptuant el de les torres, la seva cimentació i el corresponent anell circular subterrani de posta a terra.

 

Article 13. Acreditació

 

 1. Les taxes s’acreditaran quan s’iniciï la utilització privativa i l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència o autorització, si aquestes van ser sol·licitades.

 

 1. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de les taxes corresponents a la primera anualitat quan es presenti la sol·licitud d’autorització o llicència per a gaudir de les ocupacions del domini públic local de l’EMD regulades als articles anteriors.

 

 1. Quan s’ha produït la utilització privativa i l’aprofitament especial regulats en aquesta Ordenança sense sol·licitar llicència o autorització, l’acreditació de les taxes tindrà lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

 

Article 14. Període impositiu

 

 1. Quan la utilització privativa i l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència o autorització municipal.

 

 1. Quan la duració temporal de la utilització privativa i l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditació de les taxes tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa i aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents.

 

 1. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

 

 1. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici, procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.

 

 1. Quan no s’autoritzi la utilització privativa i l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu no es puguin dur a terme, procedirà la devolució dels imports satisfets.

 

Article 15. Règim de liquidació i ingrés

 

 1. Durant el primer mes de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança fiscal, l’administració de l’EMD requerirà als subjectes passius que li presentin una valoració justificada, dels elements tributaris corresponent a les diferents LATs, en el termini d’un mes, de la forma establerta a l’article 10 i a l’art. 12 pel que fa a la taxa per aprofitament especial.

 

 1. No obstant el que disposa l’apartat anterior, els subjectes passius també podran presentar a l’administració de l’EMD aquestes valoracions dels elements tributaris de les LATs. en qualsevol moment abans de la notificació de la liquidació.

 

 1. Cas de que no siguin atesos els requeriments esmentats a l’apartat 1 i no es presentin aquestes valoracions, a l’empara del que disposa l’article 53 de la LGT, l’administració de l’EMD utilitzarà l’estimació indirecta d’aquestes valoracions dels elements tributaris basada en els valors unitaris de referència d’inversió per a línies aèries (VURILA), fixats per les Ordres IET/2659/2015 i IET/2660/2015, a efectes del càlcul de la retribució a la inversió a les empreses titulars d’instal·lacions de transport o de distribució, respectivament, ambdues d’11 de desembre de 2015, publicades al BOE núm. 297, de 12-12-2015, que inclouen la suma de tots aquesta valors, que es recull com a Annex a aquests OF.

 

Per al repartiment d’aquesta valors VURILA entre els elements que fan una ocupació privativa i els que fan un aprofitament especial dels terrenys comunals aquesta estimació indirecta s’ha basat en el pressupost de diferents projectes tècnics per a cada tipus de LAT.

 

 1. L’administració de l’EMD també podrà utilitzar aquesta estimació indirecta esmentada a l’apartat anterior, quan les valoracions presentades pels subjectes passius no estiguin justificades o representin uns valors manifestament inferiors als valors VURILA.

 

 1. 5. D’acord amb el que disposa l’art. 158.2 de la LGT, l’aplicació del mètode d’estimació indirecta no requerirà acte administratiu previ que ho declari, però als recursos i reclamacions que procedeixin contra els actes i liquidacions resultants podrà plantejar-se la procedència de la seva aplicació.

 

 1. Tractant-se d’utilitzacions privatives i aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, la liquidació de les taxes s’efectuarà en el primer trimestre de cada any.

 

 1. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’EMD farà constar en la liquidació les dades necessàries per a realitzar-ho en entitat bancària.

 

 1. Si es subscriuen convenis amb representants dels interessats sobre les valoracions dels elements tributaris, o l’establiment de les bases imposables d’aquestes taxes, les liquidacions i ingressos d’aquestes taxes es realitzaran segons estableixi el conveni.

 

Disposició derogatòria

 

Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança fiscal quedarà derogada l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de la Taxa per l’ocupació del sòl i el vol dels boscos comunals, com a béns del domini públic de l’EMD, amb línies de transport i distribució d’energia elèctrica en alta tensió que no subministrin energia elèctrica al veïnat, publicada al BOP de Lleida núm. 202, de 18 d’octubre de 2019.

  

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal va ser aprovada per la Junta Veïnal de l’EMD en sessió celebrada el 4 de novembre de 2022 i ...   Regirà a partir de la data de la seva publicació al BOP i es mantindrà vigent fins la seva nova modificació o derogació expressa.

 

Montenartró, 29 de desembre de 2022

 

El president de l’EMD de Montenartró,

 

Josep Ramon Ubach Jordana

 

 

ANNEX

QUOTES UNITARIS RESULTANT DE L’ESTIMACIÓ INDIRECTA DE LES VALORACIONS DELS ELEMENTS TRIBUTÀRIS

PER A LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA:

 

 

PER A LA TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL:

 

 

Essent:

VCMUS: Valor cadastral mitjà unitari del sòl

VURI: Valor unitari de referència de les instal·lacions

 

Els valors que apareixen a aquestes tables estan justificats als apartats VI, VIII i IX de  l’Informe tècnic-econòmic (ITE) justificatiu d’aquesta Ordenança Fiscal. 

Adjunt trobareu el document de l'OF.

Fitxers adjunts