al contingut a la navegació Informació de contacte

Noticies

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I EMD DEL TERRITORI DE LLEIDA 2022-2023. EMD DE MONTENARTRO

La Diputació de Lleida per Decret de la Presidència número 2022/2506 de 12 de setembre de 2022, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023.

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL SÒL I PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL DELS TERRENYS COMUNALS, COM A BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC DE L’EMD, AMB LÍNIES AÈRIES DE TRANSPORT O DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ QUE NO SUBMINISTRIN ENERGIA ELÈCTRICA AL VEÏNAT

La junta Veïnal de Montenatró, en sessió extraordinària, celebrada el dia 8 de novembre de 2022 va acordar l'aprovació de l’Ordenança fiscal número 2 reguladora de la taxa per la taxa per la utilització privativa del sòl i per l’aprofitament especial del vol dels terrenys comunals, com a béns del domini públic de l’EMD, amb línies aèries de transport o distribució d’energia elèctrica en alta tensió que no subministrin energia elèctrica al veïnat.

Anunci de la consulta pública

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació del sòl i el vol dels terrenys comunals de L’EMD de Montenartró com a béns de domini públic de l’EMD amb línies de transport i distribució d’energia elèctrica en alta Tensió que no subministrin al veïnat,

Aprovació inicial O.F. número 2

La Junta Veïnal de Montenartró, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2021, va acordar l'aprovació inicial de la imposició i l'Ordenança fiscal número 2 reguladora de la taxa per la utilització privativa i per l’aprofitament especial dels terrenys comunals, com béns de domini públic municipal amb línies de transport i distribució d’energia elèctrica en alta tensió (LAT) que no subministrin energia elèctrica al veïnat.

Consulta pública

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa del sòl i per l’aprofitament especial del vol dels terrenys Comunals, com a béns de domini públic de L’EMD, amb línies aèries de Transport o distribució d’energia elèctrica en alta tensió que no subministrin energia elèctrica als veïnat