al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació Urbanística

Text Normatiu Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic

Text Normatiu Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic

Aquestes Normes van ser aprovades definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Lleida en data 19 de desembre de 1996 i el text de la Normativa també està publicat al BOP de Lleida núm. 8, de 17-01-1998. Trobareu un apartat amb la simbologia per poder interpretar els plànols normatius i un apartat per els plànols de cada un dels pobles, amb l'excepció de Llavorsí que està desglosat en Llavorsí Nord i Llavorsí Sud. Finalment, també podeu consultar aquestes NSPU i les seves modificacions puntuals a la web del Registre de Planejament del DTS, a: http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=56978&fromPage=load

Document Actions