al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació Urbanística

CORRECCIÓ NSPU A ARESTUI

Correcció de les NSPU en l'àmbit de Llavorsí. Aprovació definitiva per la C.U.LL en data 21-10-2010 publicada al DOGC de 9-11-2010

Text Normatiu Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic

Aquestes Normes van ser aprovades definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Lleida en data 19 de desembre de 1996 i el text de la Normativa també està publicat al BOP de Lleida núm. 8, de 17-01-1998. Trobareu un apartat amb la simbologia per poder interpretar els plànols normatius i un apartat per els plànols de cada un dels pobles, amb l'excepció de Llavorsí que està desglosat en Llavorsí Nord i Llavorsí Sud. Finalment, també podeu consultar aquestes NSPU i les seves modificacions puntuals a la web del Registre de Planejament del DTS, a: http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=56978&fromPage=load

NSPU P.O. R-1 CLASSIFICACIÓ SÒL

Planol d'Ordenació de la classificació del sòl de les NSPU de Llavorsí, tal com es publica al registre general de Planejament del DPTOP.

NSPU P.O. R-4 LLAVORSI SUD

Plànol d'ordenació urbanística de la part Sud del poble de Llavorsí. Es part del plànol d'ordenació R-4.

NSPU P.O. R-4 LLAVORSI NORD

Plànol d'ordenació urbanística de la part Nord del poble de Llavorsí. Es part del plànol d'ordenació R-4

NSPU P.O. R-5 AIDÍ

Plànol d'ordenació urbanística del poble d'Aidí. Forma part del plànol d'ordenació R-5 dels nuclis agregats.

NSPU P.O. R-5 ARESTUI

Plànol d'ordenació urbanística del poble d'Arestui. Forma part del plànol d'ordenació R-5 dels nuclis agregats.

NSPU P.O. R-5 BAIASCA

Plànol d'ordenació urbanística del poble de Baiasca. Forma part del plànol d'ordenació R-5 dels nuclis agregats

NSPU P.O. R-5 MONTENARTRÓ

Plànol d'ordenació urbanística del poble de Montenartró. Forma part del plànol d'ordenació R-5 dels nuclis agregats.