al contingut a la navegació Informació de contacte

Notícies

Nou impost CO2

Catalunya treballa des de fa temps per reduir les seves emissions de diòxid de carboni (CO2) i des de l’any 2005 aplica la política internacional contra les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA DE FIBROCIMENT D’AIGUA DE BOCA PER TUB DE POLIETILÈ AL CARRER LA FARGA

Pel Decret d’aquesta Alcaldia 26/2021 de data 10 de maig de 2021 s’ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat « APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES: SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA DE FIBROCIMENT D’AIGUA DE BOCA PER TUB DE POLIETILÈ AL CARRER LA FARGA», redactat per el tècnic municipal Sr. Jordi Mestre, amb un pressupost d’execució per contracta de 48.362,99 Euros (IVA inclòs).

Pla de Cooperació Comarcal per a 2020. EMD MONTENARTRÓ

Per Decret de la Presidència número 1069 de 18 de maig de 2020, es va aprovar definitivament el Pla especial de Cooperació Comarcal de la Diputació de Lleida, per a 2020 A l’EMD de Montenartró se l’ha assignat la quantitat de 2.500 € que hem destinat pagament de despesa ordinària de reparacions, manteniment, conservació i subministraments. Amb la col•laboració:

Aprovació inicial dels projectes executius.

S’exposa al públic pel termini de 30 dies, de conformitat amb el que s’estableix als articles 235.2 del DL 2/2003, TR, MRLC i 37.2 del Decret 179/1995, ROAS, als efectes d’examen i consulta, i en el seu cas, presentar les reclamacions o al•legacions que s’estimin adients. El que es fa públic per a general coneixement.

Contingut relacionat