al contingut a la navegació Informació de contacte

SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA DE FIBROCIMENT D’AIGUA DE BOCA PER TUB DE POLIETILÈ AL CARRER LA FARGA

Pel Decret d’aquesta Alcaldia 26/2021 de data 10 de maig de 2021 s’ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat « APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES: SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA DE FIBROCIMENT D’AIGUA DE BOCA PER TUB DE POLIETILÈ AL CARRER LA FARGA», redactat per el tècnic municipal Sr. Jordi Mestre, amb un pressupost d’execució per contracta de 48.362,99 Euros (IVA inclòs).

DIMARTS 11 MAIG 2021

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el BOP de Lleida de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals i en el document adjunt (2,5MB) perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Fitxers adjunts