al contingut a la navegació Informació de contacte

Projecte executiu de les obres de la nova connexió entre Aules i menjador de l’Escola pública de Llavorsí” i "Projecte executiu d'arranjament del pati de l'escola".

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 1/2022 celebrada el dia 10 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment “El Projecte executiu de les obres de la nova connexió entre Aules i menjador de l’Escola pública de Llavorsí”

DIVENDRES 11 FEBRER 2022

Aprovat inicialment de projectes d'obres:

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 1/2022 celebrada el dia 10 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment “El Projecte executiu de les obres de la nova connexió entre Aules i menjador de l’Escola pública de Llavorsí”

Objecte:

Obres de la nova connexió entre aules i menjador CEIP Llavorsí

Autor del Projecte

Col·legi Oficial

Data

Marc Quintana Girona

Arquitecte col·legiat: 37598

Gener 2022

Pressupost d’execució material

87.961,01 Euros

Depeses generals

11.434,93Euros

Benefici Industrial

5.277,66 Euros

Pressupost

104.673,60 Euros

IVA

21.981,46 Euros 

Pressupost Total:

126.655,06 Euros

Per Decret d’Alcaldia 6/2022 de data 11 de febrer de 2022,  s’ha aprovat el projecte d’obra pública ordinària de “Projecte Executiu de les obres d’Arranjaments del pati de l’Escola Pública de Llavorsí i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut”, redactat per el Sr. Marc Quintana Girona, per un import de 39.254,52 Euros (iva exclòs)”.

Objecte:

Projecte Executiu de les obres d’Arranjaments del pati i de l’Escola Pública de Llavorsí i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Autor del Projecte

Col·legi Oficial

Data

Marc Quintana Girona

Arquitecte col·legiat: 37598

Gener 2022

Pressupost d’execució material

32.986,99 Euros

Depeses generals

4.288,31 Euros

Benefici Industrial

1.979,22 Euros

Pressupost

39.254,52 Euros

IVA

8.243,45 Euros 

Pressupost Total:

47.497,97 Euros

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el BOP de Lleida de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

 

En cas de no formular-se cap al·legació en el termini indicat, la resolució d’aprovació inicial esdevindrà definitiva, i es procedirà directament a la publicació de l’edicte d’aprovació definitiva del projecte d’obres en el BOP i en l’eTauler de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 38.2 del ROAS.

 

Fitxers adjunts