al contingut a la navegació Informació de contacte

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ CONSTRUCCIÓ DE COBERTA-AIXOPLUC PER A LA PISTA POLIESPORTIVA – FASE 2”

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 1/2022 celebrada el dia 10 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment “PROJECTE BÀSIC D’EXECUCIÓ CONSTRUCCIÓ DE COBERTA-AIXOPLUC PER A LA PISTA POLIESPORTIVA – FASE 2”

DIVENDRES 11 FEBRER 2022

Aprovat inicialment de projectes d'obres:

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 1/2022 celebrada el dia 10 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment “PROJECTE BÀSIC D’EXECUCIÓ CONSTRUCCIÓ DE COBERTA-AIXOPLUC PER A LA PISTA POLIESPORTIVA – FASE 2”

 

Objecte:

Construcció coberta-Aixopluc per la pista esportiva  

Autor del Projecte

Col·legi Oficial

Data

Gloria Cervos i Prilló

Arquitecte col·legiat: 22393/1

Novembre 2021

Pressupost d’execució material

258.633,14 Euros

Depeses generals

33622,31 Euros

Benefici Industrial

15.517,99 Euros

Pressupost

307.773,44 Euros

IVA

64.632,42 Euros 

Pressupost Total:

372.405,86 Euros

 

 

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el BOP de Lleida de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

 

En cas de no formular-se cap al·legació en el termini indicat, la resolució d’aprovació inicial esdevindrà definitiva, i es procedirà directament a la publicació de l’edicte d’aprovació definitiva del projecte d’obres en el BOP i en l’eTauler de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 38.2 del ROAS.

 

Josep Vidal Bringué

 

Fitxers adjunts

Document Actions