al contingut a la navegació Informació de contacte

ORDENANÇA ESPECIAL PER L'APROFITAMENT DE LES FORESTS COMUNALS DEL COMÚ DE VEÏNS DEL POBLE DE LLAVORSÍ I D'ALTRES DRETS COMUNALS

Segons disposa l'article 6è. del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, aquests béns són de propietat municipal de l'Ajuntament de Llavorsí, però correspon exclusivament al Comú dels Veïns de Llavorsí el seu aprofitament com a dret real administratiu de gaudi, i a l'Ajuntament la seva administració i conservació.

DIJOUS 18 NOVEMBRE 2021

Exposició de motius

L'Ajuntament de Llavorsí, es propietari dels següents béns i drets qualificats com comunals, l'aprofitament dels quals correspon al comú de veïns del poble de Llavorsí:

 

- Forest denominat "Biuse" catalogat com d'utilitat Pública amb el núm. 316.

- Forest denominat "Coscollo" catalogat com d'Utilitat Pública amb el núm. 317

- Forest denominat "Obaga de Xusquet" catalogat com d'Utilitat Pública amb el núm. 318

- Forest denominat "Solana del Racó, Liera i Canaledo" catalogat com d'utilitat Pública amb el núm. 319.

- Usdefruït de la forest "Arnui" de la propietat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

 

Segons disposa l'article 6è. del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, aquests béns són de propietat municipal de l'Ajuntament de Llavorsí, però correspon exclusivament al Comú dels Veïns de Llavorsí el seu aprofitament com a dret real administratiu de gaudi, i a l'Ajuntament la seva administració i conservació.

 

Els diferents règims d'aprofitament es regulen al Capítol 3 del reglament esmentat.

 

Darrerament, la forest comunal s'ha vingut aprofitant en règim d'explotació comuna o col·lectiva (dita veïnal), pel que fa a les llenyes i pastures, en forma de lots o sorts (també dita veïnal) una petita part de la fusta, i en forma de subhasta la gran part d'aquests aprofitaments de fusta, tant la verda, aprofitable com a fusta, com la seca o deformada, aprofitable per paper.

 

Per altre part dels rendiments de la central hidroelèctrica municipal que també va estar qualificada com a comunal fins a la seva desqualificació per acord del Ple de 28 de desembre de 2001, els veïns han vingut obtenint determinats beneficis mitjançant el subministrament d'un bloc de Kwh d’energia elèctrica gratuït.

 

L'article 85.2 del Reglament abans esmentat, regula que els Ajuntaments i les Juntes Veïnals (òrgans de govern de les entitats municipals descentralitzades), que estableixin l'aprofitament de béns comunals, d'acord amb les normes consuetudinàries o les ordenances locals tradicionalment observades, poden exigir a aquests, com a condició prèvia per participar en els aprofitaments forestals indicats, determinades condicions de vinculació i arrelament o de permanència, segons el costum local, sempre que aquestes condicions singulars i la quantia màxima dels lots siguin fixades en ordenances especials.

 

Existia una ordenança especial que regulava aquests aspectes aprovada el 10 de novembre de 1997.

 

El canvi de la qualificació jurídica de la central hidroelèctrica municipal, produït per acord del Ple de 28 de desembre de 2001, obligava a la renovació d'aquesta ordenança especial.

 

Aquesta Ordenança ha de tenir com a directriu principal el clarificar i separar els drets de l'Ajuntament i els dels veïns, destinant aquests darrers, tal com preveu la legislació i la tradició, a facilitar la permanència dels veïns del poble amb unes condicions de vida dignes que frenin, com ja s'està aconseguint, el fort despoblament que darrerament havia patit aquesta vila.

 

Per això es necessari que el producte dels aprofitaments dels béns comunals s'inverteixi, tal com preveu la legislació vigent en obres i serveis d'ús exclusiu

dels beneficiaris.

 

Per tot això es dicta la següent

 

 

O R D E N A N Ç A   E S P E C I A L

 

 

Article 1

Es objecte d'aquesta ordenança, regular l’aprofitament dels productes de fusta, llenya, pastura, i en general els altres productes propis dels terrenys forestals comunals, i també les rendes per altres aprofitaments, servituds, drets d'ocupació o indemnitzacions causades per tots els béns i drets comunals de la propietat de l'Ajuntament de Llavorsí, l'aprofitament dels quals correspon al Comú de Veïns del poble de Llavorsí.

 

També n'és objecte regular determinats beneficis sobre subministrament d'electricitat als seus domicilis habituals i permanents que els veïns beneficiaris dels aprofitaments comunals tenen per raons històriques relacionades amb la central hidroelèctrica municipal que havia sigut comunal.

 

Article 2

Els aprofitaments forestals, pròpiament dits, estaran subjectes en la seva tramitació i execució a la legislació forestal vigent, especialment a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

 

Article 3

Els aprofitaments forestals i les rendes per altres aprofitaments, servituds, drets d'ocupació o indemnitzacions causades per tots els béns i drets comunals s'administraran per l'Ajuntament en Ple amb criteris de gestió pública sotmesos al que disposa la reglamentació sobre contractació de les corporacions locals, i cercant en tot moment la màxima rendibilitat.

 

 

Article 4

Els aprofitaments forestals i de pastures i les rendes per aquests o altres aprofitaments, servituds, drets d'ocupació o indemnitzacions causades per totes les forests o terrenys comunals durant l'any es destinaran previ acord del Ple a les següents finalitats :

 

  1. a) Millores i inversions a les pròpies forests.
  2. b) Explotació comuna o col·lectiva de les pastures i llenyes per a ús propi per part dels qui tenen dret als aprofitaments.
  3. c) Distribució de fusta als que tinguin dret a l'aprofitament comunal amb destinació a reformes als seus habitatges amb les condicions de l'article 6.
  4. d) Realització d'obres i serveis en utilitat dels que tinguin dret a l'aprofitament amb les condicions de l'article 5.
  5. e) Altres aplicacions previstes a la Llei.

 

Article 5

En el cas previst a l'apartat a) de l'article anterior, els projectes d'obres o serveis hauran d'aprovar-se i realitzar-se conforme a les disposicions legals vigents sobre contractació administrativa i el Ple de l'Ajuntament podrà incloure tant els ingressos com les despeses al pressupost ordinari municipal relacionant molt bé l'afectació d'aquests ingressos a les inversions o despeses que tindran la consideració de despeses amb "finançament afectat" .

 

El Ple de l'Ajuntament posarà especial cura en la selecció d'aquestes obres i serveis de forma que beneficiïn de la forma més exclusiva possible a les persones que tenen dret als aprofitaments comunals.

 

Només es podrà retreure un 5% del valor dels ingressos dels aprofitaments comunals, en concepte de retribució a l'Ajuntament per les despeses d'administració, per destinar-ho a despeses generals municipals.

 

Article 6

En el supòsit de l'apartat c) de l'article 4,  la fusta d'aprofitament veïnal destinada a reparacions o reformes als habitatges haurà de ser sol·licitada abans de la proposta al Dept. de Medi Ambient del pla d'aprofitaments forestals de l'any següent.

 

El peticionari haurà d'aportar certificació del tècnic director de les obres sobre la congruència de la quantitat de fusta sol·licitada amb el projecte.

 

La fusta talada haurà de ser emprada directament sense poder-se canviar per altre fusta ni material ni feina.

 

Si algun veí no justifica correctament la destinació de la fusta talada no podrà tornar a gaudir d'aquest tipus d'aprofitament fins que ho hagi fet o hagi reposat el valor de la fusta emprada incorrectament.

 

Article 7

En compensació a la desqualificació jurídica com a bé comunal de la central hidroelèctrica municipal, acordada en sessió del Ple de 28 de desembre de 2001, en el cas dels veïns dels pobles de Llavorsí o d’Aidí, les empreses comercialitzadores amb les quals l’Ajuntament estableixi convenis a aquests efectes, subministraran un bloc de 400 Kwh mensuals gratuïts als habitatges principals on resideixin habitualment que compleixin les condicions de l’article següent. El cost d’aquests subministraments serà satisfet per l’Ajuntament a aquestes comercialitzadores segons el preu convingut que haurà de ser el mateix per a totes les companyies comercialitzadores amb conveni.            

 

Als veïns beneficiaris d’aquesta compensació que tinguin contractat el subministrament d’electricitat amb d’altres empreses comercialitzadores amb les quals no hi hagi conveni a aquests efectes, l’Ajuntament els compensarà econòmicament de forma anual, per anualitats vençudes i prèvia petició amb presentació pels interessats a l’Ajuntament de les factures de la companyia que els subministri, abans del dia 1 de març de l’any següent. L’import de la compensació serà el de la suma dels Kwh consumits corresponents a cada període de facturació amb un màxim de 400 kw mensuals al preu del terme d’energia que consti a les factures presentades independentment dels descomptes que puguin haver i incloent el cost dels impostos corresponents.

 

En cap cas la compensació corresponent a cada mes podrà superar el cost total de la factura.

 

Article 8

De conformitat amb el que disposa l'article 85.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, només seran beneficiaris dels aprofitaments i beneficis comunals previstos a l'article 4 i 7, els veïns que, a més d’estar empadronats a Llavorsí o a Aidí, en el cas dels beneficis de l’article 7è., reuneixin les següents condicions:

 

  1. a) Veïns originaris de Llavorsí i també d’Aidí, en el cas dels beneficis de l’article 7è., que resideixin la major part de l’any al poble.
  2. b) Veïns no originaris d'aquests pobles, que hi resideixin la major part de l’any amb una antiguitat mínima de cinc anys.

 

Els veïns que perdin el dret per raó de canvi de residència, el recuperaran un cop regressin i hagi transcorregut el mateix temps de l’absència, amb un màxim d’un any.

 

Atès que tradicionalment ha vingut fent-se així, qualsevol repartiment o gaudi dels aprofitaments comunals entre beneficiaris es farà per unitats familiars que convisquin en un mateix domicili, independentment del nombre de persones o veïns que hi convisquin.

 

En cas de dubte sobre la condició de beneficiari dels aprofitaments i beneficis comunals resoldrà el Ple de l’Ajuntament.

 

Article 9

Al moment dels possibles repartiments l'Ajuntament formarà un padró d'unitats familiars beneficiàries amb les quanties o productes que els hi corresponen i serà exposat al taules d'edictes del poble i de l'Ajuntament de Llavorsí durant vint dies a efectes de reclamacions, que cas de presentar-se seran resoltes pel Ple.

 

Article 10

Aquests drets a favor dels veïns son personals. Serà nul, per tant, qualsevol acte per la seva alienació o gravamen.

 

Article 11

Podran ser exclosos del repartiment els que, siguin físicament aptes, rebutgessin prestar en els béns, serveis i forests comunals, els serveis d'administració, vigilància, reparacions, explotacions, etc. en el benentès de que, en tot cas, existirà en aquests casos la contraprestació econòmica que s'estableixi.

 

Disposició derogatòria

Aquesta Ordenança substitueix i deroga l'aprovada en data 10 de novembre de 1997 i restarà vigent fins que no se n’aprovi la seva modificació o derogació.

 

Disposició final 

Les modificacions aprovades definitivament per acord del Ple de data 10 de novembre de 2020 (article 7) s’aplicaran a partir de 1 de gener de 2021.

 

Diligència d'aprovació

Aquesta Ordenança que consta d'onze articles i una disposició derogatòria, va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 2 d'abril de 2004, modificada el 21 de febrer de 2013, el 13 de febrer de 2017, el 19 de juliol de 2018,  el 29 de gener de 2019 i 10 de novembre de 2020, d'acord amb el que disposa la legislació vigent aquests acords van estar exposats al públic al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Llavorsí i al BOP per termini de trenta dies sense que es presentés cap reclamació.