al contingut a la navegació Informació de contacte

Es busca socorrista per la temporada 2023

L’Ajuntament de Llavorsí busca urgentment un socorrista per la temporada 2023.

DIMECRES 17 MAIG 2023

L’Ajuntament de Llavorsí busca urgentment un socorrista per la temporada 2023.

Les sol·licituds s'han de presentar presencialment o via instància genèrica al lloc web de l'ajuntament de Llavorsí amb CV actualitzat i una relació de mèrits (no cal adjuntar els documents originals ni copies). A la instància s'ha d'adjuntar fotocopia del DNI o NIE, certificat acreditatiu dels coneixements de la llengua catalana (copia simple o original o fotocopia compulsada), fotocopia simple de la titulació requerida, CV, relació de mèrits al·legats.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de maig.

Jornada i horari: es concretarà amb el personal contractat la distribució de la jornada de treball d´acord amb l´horari d´obertura de la piscina; en el seu defecte serà una dedicació de jornada completa i la jornada de treball serà de dilluns a diumenge segons quadre rotatiu de treball de 11 h a 19.30 hores.

Requisits aspirants.

  • Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici d ´allò disposat a l´article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, pels nacionals d´altres Estats membres de la Unió Europea.
  • Tenir 16 anys complerts i no excedir de l´edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d´instàncies.
  • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves corresponents funcions.
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les CCAA, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a places o càrrecs públics per a resolució judicial, per a l´accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
  • Estar en possessió del títol de socorrista aquàtic, expedit per a la Federació de Salvament i Socorrisme Aquàtic Catalana o Espanyola o per la Creu Roja, degudament actualitzat o bé estar en possessió del títol de socorrista terrestre  sempre d´acord a la normativa vigent.
  • Estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l´esport a Catalunya si la Llei ho exigeix expressament en el moment de la contractació.

 

Llavorsí, a 17 de maig de 2023.

<a href="https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-concepto-socorrista-playa_8115403.htm#query=socorrista&position=1&from_view=keyword&track=sph">Imagen de storyset</a> en Freepik