al contingut a la navegació Informació de contacte

Edicte inicial modificació normes subsidiàries del planejament de Llavorsí

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 de febrer de 2022 ha adoptat, amb el quòrum legalment aplicable, un acord, la part dispositiva del qual diu:

DIMARTS 22 FEBRER 2022

nn

“Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a l’augment de la densitat de la UA-1, article 28, punt 1 Unitat d’actuació UA-1, apartat b) Condicions d’ordenació.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant anunci al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, en el BOP i a un diari de premsa periòdica de més divulgació als efectes de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions.
Tercer. Disposar que la documentació escrita i gràfica que integra l’expedient es podrà consultar en el portal de transparència de l’Ajuntament en compliment de l’article 12.4 i 5 de la Llei 19/14, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Quart. Sol·licitar d’acord amb el que disposa l’article 85.5 (TRLU), els informes preceptius als organismes competents per raó de les seves competències sectorials competents.
Cinquè. Disposar que, donat que l’àmbit de la modificació no confronta amb l’àmbit de cap municipi no serà necessari el tràmit d’audiència als ajuntaments previst a l’article 85.7 (TRLU).”
Contra l’acord d’exposar al públic l’aprovació inicial, que es un acte de tràmit en via administrativa, no es podrà interposar cap recurs.

Llavorsí, 15 de febrer de 2021
L’alcalde,
Josep Vidal Bringué