al contingut a la navegació Informació de contacte

Edicte d’aprovació inicial del pressupost 2022

Assumpte: aprovació inicial del pressupost municipal de l’Ajuntament de Llavorsí i de l’estat d’ingressos i depeses del SMDELL, S.L., any 2022.

DIMARTS 22 FEBRER 2022

De conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 5 d’abril i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2022 aprovat inicialment per el Ple de l’Ajuntament , en sessió ordinaria de data 10 de febrer de 2022.
Les persones legítimament interessades, segons allò que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motius enumerats en el punt 2 del article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils, a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament de Llavorsí .
En el supòsit que no es presenti cap reclamació es considerarà definitivament aprovat.

Josep Vidal Bringué
Alcalde