al contingut a la navegació Informació de contacte

Edicte d’aprovació inicial del pressupost 2021

Assumpte: aprovació inicial del pressupost municipal i de l’estat d’ingressos i depeses del SMDELL, S.L., any 2021.

DIJOUS 04 FEBRER 2021

De conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 5 d’abril i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2021 aprovat inicialment per el Ple de l’Ajuntament , en sessió ordinaria de data 2 de febrer de 2021.

Les persones legítimament interessades, segons allò que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motius enumerats en el punt 2 del article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: 15 dies hàbils, a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament de Llavorsí .

En el supòsit que no es presenti cap reclamació es considerarà definitivament aprovat.