al contingut a la navegació Informació de contacte

Edicte aprovació definitiva: bases subvenció en espécie

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de10 de novembre de 2020, va adoptar, entre d’altres, l’acord d'aprovació inicial de la modificació de la Base 2a. De les Bases “Bases per a l’atorgament de subvenció en espècie en forma d’un tram mensual d’energia elèctrica gratuïta als habitatges amb veïns dels nuclis agregats amb determinades condicions de permanència i arrelament

DIMARTS 22 FEBRER 2022

Aquest acord d’aprovació inicial d’aquesta modificació ha estat exposat al públic mitjançant edicte publicat al BOP núm. 226 de 23 de novembre de 2021 durant el termini preceptiu de 30 dies hàbils sense que s’hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa, d’acord amb el que disposa l’art. 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, resta elevat a definitiu de forma automàtica, i en compliment de l’art. 70.2. de la mateixa Llei, es publica íntegrament el text íntegre de la modificació aprovada d’aquestes Bases.
Es modifica la base 2a. de les establertes per a l’atorgament de subvenció en espècie als veïns dels nuclis agregats amb determinades condicions de permanència i arrelament que actualment té aquest redactat:
“Segona: Retribució en espècie de la subvenció
Consistirà en el subministrament de 250 Kwh mensuals gratuïts impostos inclosos als domicilis habituals i permanents dels beneficiaris.”
Per aquesta altra redacció:
“Segona: Retribució en espècie de la subvenció
Consistirà en el subministrament de 400 Kwh mensuals gratuïts impostos inclosos als domicilis habituals i permanents dels beneficiaris.”
Nova disposició addicional:
“Les modificacions aprovades definitivament per acord del ple de data 10 de novembre de 2020 s’aplicaran a partir del 1 de gener de 2021.”


Llavorsí, 15 de febrer de 2022
L'alcalde
Josep Vidal