al contingut a la navegació Informació de contacte

Consulta pública elaboració projecte d'ordenança.

Es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament mitjançant Ordenança Fiscal, l'establiment d'una taxa per la UTILITZACIÓ DE LA SALA DE VETLLES en aquest terme municipal.

DIMECRES 27 GENER 2021

 De conformitat amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'ordenança, s'ha de substanciar una consulta pública, mitjançant el portal web de l'Administració competent, de conformitat amb l'article 133 referit.

Ja que es tracta en aquest cas d'aprovació d'Ordenances fiscals, es seguiran els específics tràmits que imposa la Llei d'Hisendes locals.

La Llei d'Hisendes Locals [Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals] i dins de la capacitat tributària dels Ajuntaments, fundada en l'Autonomia Constitucional que els atorga l'art. 140 de la C.E. estableix la possibilitat dels Ajuntaments, de forma genèrica, d'establir taxes per la prestació de serveis basic o de caràcter preferent. .

En el present cas, i en virtut de la potestat reglamentària de les Entitats locals, es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament mitjançant Ordenança Fiscal, l'establiment d'una taxa per la UTILITZACIÓ DE LA SALA DE VETLLES en aquest terme municipal.

Es fa públic al portal web de transparència d'aquest Ajuntament per termini de 15 dies a fi de donar audiència general.

 

Llavorsí, 27 de gener de 2021