al contingut a la navegació Informació de contacte

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS SOCORRISTES PER A LA PISCINA MUNICIPAL.

L´objecte de la present convocatòria és per a la contractació, pel sistema de concurs, de dues places de socorrista per a la piscina municipal de Llavorsí durant la temporada d´estiu de 2021, sota la modalitat de contracte laboral temporal a temps parcial.

DIMECRES 19 MAIG 2021

1.-Objecte de la convocatòria.

L´objecte de la present convocatòria és per a la contractació, pel sistema de concurs, de dues places de socorrista per a la piscina municipal de Llavorsí durant la temporada d´estiu de 2021, sota la modalitat de contracte laboral temporal a temps parcial.

Jornada i horari: es concretarà amb el personal contractat la distribució de la jornada de treball d´acord amb l´horari d´obertura de la piscina; en el seu defecte serà una dedicació de jornada completa, s i la Jornada de treball serà de dilluns a diumenge segons quadre rotatiu de treball de 11 h a 19.30 hores.

Durada: des de l´25 de juny a l´11 de setembre de 2021, sense  possibilitat de pròrroga.

 

2.-Requisits aspirants.

 

  • Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici d ´allò disposat a l´article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, pels nacionals d´altres Estats membres de la Unió Europea.
  • Tenir 16 anys complerts i no excedir de l´edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d´instàncies.
  • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves corresponents funcions.
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les CCAA, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a places o càrrecs públics per a resolució judicial, per a l´accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
  • Estar en possessió del títol de socorrista aquàtic, expedit per a la Federació de Salvament i Socorrisme Aquàtic Catalana o Espanyola o per la Creu Roja, degudament actualitzat o bé estar en possessió del títol de socorrista terrestre  sempre d´acord a la normativa vigent.
  • Estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l´esport a Catalunya si la Llei ho exigeix expressament en el moment de la contractació.

3.-Presentació d´instàncies.

El termini de presentació de sol.licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l´endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d´anuncis i a la pàgina web de l´Ajuntament de Llavaorsi.  Les bases i els restants i successius anuncis d´aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d´anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.

Amb la  formalització i presentació de la sol.licitud l´aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu (notificacions,etc)es farà per mitjans electrònics  i d´acord amb la normativa vigent. 

Documentació a presentar:

 

A la instància s´adjuntarà:

a)Fotocòpia compulsada del DNI

b)Curriculum vitae on hi constin els mèrits al.legats, juntament amb els documents acreditatius dels mèrits al.legats.  L´experiència laboral s ´haurà de justificar mitjançant informe de vida laboral o contractes de treball. 

c)Fotocòpia compulsada del títol de socorrista aquàtic.

d)Acreditació inscripció al ROPEC si es requereix legalment.

  1. e) Qualsevol altre documentació exigida legalment

4.-Admissió d´aspirants.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de les instàncies, el president de la Corporació aprovarà la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, que serà exposada en el tauler d´edictes de l´Ajuntament i a la pàgina web municipal, amb indicació de les causes d´exclusió, si fos el cas, concedint un termini de dos dies hàbils a l´objecte de presentar reclamacions.  En cas de no presentar-se reclamacions l´esmentada llista  esdevindrà definitiva.  En la mateixa resolució s´inclourà la composició del Tribunal. 

5.-Tribunal qualificador.

 

El Tribunal qualificador estarà format per un President/a, dos vocals i un secretari/a.

 

El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l´assistència de la majoria absoluta dels seus membres.

 

Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, excepte el que exerceixi el càrrec de secretari/a.

 

L´abstenció i recusació dels membres del Tribunal s´ha d´ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris en tot allò que no estigui previst en aquestes bases i s´atendrà en aquest aspecte a la normativa que resulti d´aplicació.

 

6.-Procés selectiu.

 

Serà per la modalitat de concurs, segons detall:

 

El procés de selecció del concurs es farà mitjançant la valoració dels mèrits al.legats i degudament justificats per cada aspirant.

 

Tindrà una puntuació màxima de 20  punts.

 

Valoració de mèrits:

  1. a) Experiència professional en una plaça igual a la convocada: 1,5 punt per més treballat fins a un màxim de 9 punts.

 

b)Altra formació complementària o superior a l´exigida que pugui ser considerada d´interès i que tingui relació amb la plaça convocada: 0,5 punts per títol aportat fins a un màxim d´1 punt.

 

  1. c) Entrevista personal. El Tribunal realitzarà una entrevista personal amb els aspirants , en relació a les tasques de la plaça, per valorar altres mèrits aportats per aquests i no valorats en els apartats anteriors, que el Tribunal pugui considerar d´interès per a la plaça convocada. La qualificació serà de 0 a 10 punts.

7.-Proposta de contractació.

 

Una vegada emesa pel Tribunal la llista d´aspirants per ordre de major  a menor puntuació, elevarà la proposta a la Presidència  perquè procedeixi a emetre el corresponent Decret de Contractació de les places convocades.

 

Es podrà constituir una borsa amb els aspirants admesos no seleccionats.  

8.- Impugnació.           

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del Tribunal, així com tots els actes administratius que es derivin d´aquesta convocatòria podran ser impugnats pels interessats d´acord amb allò disposat a la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, pel procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

9.- Normativa aplicable

- Art. 21.1 h) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.

-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (art. 53.1.i) i 291).

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós

de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic

-Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut

- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (art. 15, 32.2, 125 i 126).

-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (19, 20, 21.2, 22, 24, 59, 94, 97 i 98.1).

-Normativa d´aplicació en relació amb l´anteriorment exposada.

 

Llavorsí,   13 de maig de 2021 

 

 

 

 

Josep Vidal Bringué