al contingut a la navegació Informació de contacte

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE AUXILIAR ADMINISTRATIU (JULIOL-AGOST).

L´objecte de la present convocatòria és per a la contractació, pel sistema de concurs, d’UNA plaça d’auxiliar administratiu per treballar al consultori mèdic de Llavorsí durant la temporada d´estiu de 2021 (juliol-agost), sota la modalitat de contracte laboral temporal a temps parcial.

DIMARTS 15 JUNY 2021

L´objecte de la present convocatòria és per a la contractació, pel sistema de concurs, d’UNA plaça d’auxiliar administratiu per treballar al consultori mèdic de Llavorsí durant la temporada d´estiu de 2021 (juliol-agost), sota la modalitat de contracte laboral temporal a temps parcial.

Jornada i horari: es concretarà amb el personal contractat la distribució de la jornada de treball, en un total de 30 hores setmanals.

Durada: des de 1 de juliol al 31 d’agost de 2021, sense  possibilitat de pròrroga

2.-Requisits aspirants.

 

 • Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici d ´allò disposat a l´article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, pels nacionals d´altres Estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir 16 anys complerts i no excedir de l´edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d´instàncies.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves corresponents funcions.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les CCAA, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a places o càrrecs públics per a resolució judicial, per a l´accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
 • Batxillerat
 • Nivell C1 de català

3.-Presentació d´instàncies.

El termini de presentació de sol.licituds serà de 5 dies naturals comptadors a partir de l´endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d´anuncis i a la pàgina web de l´Ajuntament de Llavorsí.  Les bases i els restants i successius anuncis d´aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d´anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.

 

Amb la  formalització i presentació de la sol·licitud l´aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu (notificacions,etc)es farà per mitjans electrònics  i d´acord amb la normativa vigent. 

 

Documentació a presentar a l’oficina de l’Ajuntament de Llavorsí:

 

A la instància s´adjuntarà:

 1. Fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document oficial que acrediti la seva nacionalitat i edat.
 2. Fotocòpia de la titulació requerida (cursos ACEM o similars, infermeria, ESO, segons s’escaigui).
 3. iii.        Currículum vitae.
 1. Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social.
 2. Fotocòpia del document que acrediti el nivell de llengua catalana requerit

 

4.-Admissió d´aspirants.

 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de les instàncies, el president de la Corporació aprovarà la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, que serà exposada en el tauler d´edictes de l´Ajuntament i a la pàgina web municipal, amb indicació de les causes d´exclusió, si fos el cas, concedint un termini de dos dies hàbils a l´objecte de presentar reclamacions.  En cas de no presentar-se reclamacions l´esmentada llista  esdevindrà definitiva.  En la mateixa resolució s´inclourà la composició del Tribunal. 

 

5.-Tribunal qualificador.

 

El Tribunal qualificador estarà format per un President/a, un vocal i un secretari/a.

 

El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l´assistència de la majoria absoluta dels seus membres.

 

Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, excepte el que exerceixi el càrrec de secretari/a.

 

L´abstenció i recusació dels membres del Tribunal s´ha d´ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris en tot allò que no estigui previst en aquestes bases i s´atendrà en aquest aspecte a la normativa que resulti d´aplicació.

6.-Procés selectiu.

 

Serà per la modalitat de concurs, segons detall:

 

El procés de selecció del concurs es farà mitjançant la valoració dels mèrits al.legats i degudament justificats per cada aspirant.

 

Tindrà una puntuació màxima de 17  punts.

 

Valoració de mèrits:

 1. a) Experiència professional en una plaça igual a la convocada: 2 punt per més treballat fins a un màxim de 6  

 

b)Altra formació complementària o superior a l´exigida que pugui ser considerada d´interès i que tingui relació amb la plaça convocada: 0,5 punts per títol aportat fins a un màxim d´1 punt.

 

 1. c) Entrevista personal. El Tribunal realitzarà una entrevista personal amb els aspirants , en relació a les tasques de la plaça, per valorar altres mèrits aportats per aquests i no valorats en els apartats anteriors, que el Tribunal pugui considerar d´interès per a la plaça convocada. La qualificació serà de 0 a 10 punts.

 

7.-Proposta de contractació.

 

Una vegada emesa pel Tribunal la llista d´aspirants per ordre de major  a menor puntuació, elevarà la proposta a la Presidència  perquè procedeixi a emetre el corresponent Decret de Contractació de les places convocades.

 

Es podrà constituir una borsa amb els aspirants admesos no seleccionats.  

 

8.- Impugnació.

             

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del Tribunal, així com tots els actes administratius que es derivin d´aquesta convocatòria podran ser impugnats pels interessats d´acord amb allò disposat a la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, pel procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

9.- Normativa aplicable

 

- Art. 21.1 h) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.

-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (art. 53.1.i) i 291).

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós

de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic

-Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut

- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (art. 15, 32.2, 125 i 126).

-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (19, 20, 21.2, 22, 24, 59, 94, 97 i 98.1).

-Normativa d´aplicació en relació amb l´anteriorment exposada.

 

Llavorsí,   14 de juny de 2021 

 

L´Alcalde

Josep Vidal Bringué