al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial Pla director de l’aigua

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament del passat 26 de febrer de 2020 el projecte del Pla Director de l’aigua del municipi de Llavorsí .

DIMECRES 29 JULIOL 2020

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament del passat 26 de febrer de 2020 el projecte del Pla Director de l’aigua del municipi de Llavorsí , redactat per l’arquitecte tècnic el Sr. Jordi Mestre Gonzalez col·legiat núm. 581 de , se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb allò establert a l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinent.

 

Llavorsí, a 27 de febrer de 2020.

Alcalde, Josep Vidal Bringué