al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial dels projectes executius.

S’exposa al públic pel termini de 30 dies, de conformitat amb el que s’estableix als articles 235.2 del DL 2/2003, TR, MRLC i 37.2 del Decret 179/1995, ROAS, als efectes d’examen i consulta, i en el seu cas, presentar les reclamacions o al•legacions que s’estimin adients. El que es fa públic per a general coneixement.

DIJOUS 04 FEBRER 2021

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 2 de febrer de 2021, va aprovar inicialment els projectes executius següents, redactats per l’enginyer Sr. Jordi Mestre Gonzàlez Tecnic Col.legiat número 16.930-L del CETILL :

- Projecte d’executiu “d’asfaltat del camí d’accés als nuclis de Baiasca i Arestui entre el Pont de la Verdunca i el creuament amb la C-13” amb un pressupost d’execució per contracte de 166.650,83 Euros IVA inclòs.

- Projecte d’executiu “d’asfaltat del camí d’accés als nuclis d’Arestui entre el Riu dels Prats de Manyeló i Arestui” amb un pressupost d’execució per contracte de 131.556,69 Euros IVA inclòs.

- Projecte d’executiu d’asfaltat del camí d’accés als nuclis de Montenartró entre el Barranc de Ramiosa i el Creuament amb l’antiga carretera de Montenatró amb un pressupost d’execució per contracte de 145.051,67 Euros IVA inclòs.

- Projecte d’executiu d’asfaltat del camí d’accés al nucli de Baiasca entre l'entrada del poble i creuament amb antic accés, amb un pressupost d’execució per contracte de 124.513,59 Euros IVA inclòs.

S’exposa al públic pel termini de 30 dies, de conformitat amb el que s’estableix als articles 235.2 del DL 2/2003, TR, MRLC i 37.2 del Decret 179/1995, ROAS, als efectes d’examen i consulta, i en el seu cas, presentar les reclamacions o al·legacions que s’estimin adients. El que es fa públic per a general coneixement.