al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial “PROJECTE MILLORA DE LES PISICINES MUNCIPALS”

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el BOP de Lleida de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DIMARTS 22 FEBRER 2022

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

 Objecte:

Construcció coberta-Aixopluc per la pista esportiva

Autor del Projecte

Col·legi Oficial

Data

Jordi Mestre Gonzalez

Nº col·legiat 581

del col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de

Lleida

Febrer 2022

Pressupost d’execució material

86.811,59 Euros

Depeses generals

11.285,51 Euros

Benefici Industrial

5.208,70 Euros

Pressupost

103.305,79 Euros

IVA

21.694,21 Euros

Pressupost Total:

125.000,00 Euros


En cas de no formular-se cap al·legació en el termini indicat, la resolució d’aprovació inicial esdevindrà definitiva, i es procedirà directament a la publicació de l’edicte d’aprovació definitiva del projecte d’obres en el BOP i en l’eTauler de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 38.2 del ROAS.

Josep Vidal Bringué
Llavorsí,10 de febrer de 2022

Fitxers adjunts