al contingut a la navegació Informació de contacte

Anunci relatiu al compte general de l’exercici 2021

DILLUNS 23 MAIG 2022

La Comissió Especial de Comptes, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de maig de 2022, ha informat favorablement el Compte General de l’Ajuntament de Llavorsí, corresponent a l’exercici 2021.

De conformitat amb el que disposa l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, en la seva redacció donada per la Llei 11/2020, i de la Regla 49 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, s’exposa al públic per termini de quinze dies, durant els quals els interessats / les interessades poden examinar-la i presentar reclamacions, objeccions i observacions que considerin oportunes.

Llavorsí,  23 de maig de 2022