al contingut a la navegació Informació de contacte

Anunci d’aprovació inicial de modificació de crèdit 1/2022

DILLUNS 23 MAIG 2022

Anunci d’aprovació inicial de modificació de crèdit 1/2022

Aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2022, de crèdit extraordinari  finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per Acord del Ple, de data 18 de maig de 2022, en compliment del que es disposa en l’article 169.1 per remissió del 177.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat, en les dependències municipals, perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament .

Si transcorregut el termini no s’haguessin presentat al·legacions es considerarà aprovat definitivament l’Acord.

Llavorsí,  23 de maig de 2022