al contingut a la navegació Informació de contacte

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 REGULADORA TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL SÒL I PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL DELS TERRENYS COMUNALS, COM A BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT, AMB LÍNIES AÈRIES DE TRANSPORT O DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ QUE NO SUBMINISTRIN ENERGIA ELÈCTRICA AL VEÏNAT.

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 8 de novembre de 2022 va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 23 reguladora de la taxa.

DILLUNS 02 GENER 2023

Adjunt trobareu l'edicte complert de l'Ordenança Fiscal número 23.

Fitxers adjunts