al contingut a la navegació Informació de contacte

Anunci aprovació inicial projecte executiu

DILLUNS 23 MAIG 2022

El Ple de l’Ajuntament de Llavorsí, en sessió ordinària de data 19 de maig de 2022, va aprovar inicialment el projecte executiu redactat per l’arquitecta Sra. Glòria Cervós i Prilló, Col·legiada número 22.393/1  - Projecte d’executiu “Construcció de Coberta-Aixopluc per a la pista Poliesportiva de Llavorsí-  amb un pressupost d’execució per contracte de 495.518,66 Euros IVA inclòs.

S’exposa al públic pel termini de 30 dies, de conformitat amb el que s’estableix als articles 235.2 del DL 2/2003, TR, MRLC i 37.2 del Decret 179/1995, ROAS, als efectes d’examen i consulta, i en el seu cas, presentar les reclamacions o al·legacions que s’estimin adients. El que es fa públic per a general coneixement.

Llavorsí a 23 de maig de 2022