al contingut a la navegació Informació de contacte

AMPLIACIÓ AUGMENT DELS KW GRATUÏTS PELS CONSUMS DE MAIG

El consistori ha decretat d'incrementar d’un tram de kwh gratuïts als veïns de Llavorsí en la part proporcional dels consums del mes de maig i fins que duri l'estat d'alarma, com ja va fer durant els mesos de març i abril.

DIVENDRES 01 MAIG 2020

DECRET D’ALCALDIA núm. 27/2020 AUGMENT TRANSITORI DEL TRAM DE KWH GRATUÏTS PELS VEÏNS BENEFICIARIS DELS APROFITAMENTS COMUNALS DE LLAVORSÍ

Identificació:

Aprofitaments comunals de Llavorsí

Antecedents:

I.- L’Ajuntament de Llavorsí és productor d’electricitat mitjançant una minicentral hidroelèctrica

municipal de la seva propietat.

Els veïns de Llavorsí amb determinades condicions d’arrelament i permanència, tenen el dret a

un tram de 250 kwh gratuïts d’acord amb “l’Ordenança especial reguladora de l’aprofitament

de les forests comunals del Comú de Veïns del poble de Llavorsí i d’altres drets comunals”, la

darrera actualització de la qual va ser publicada al BOP núm. 114, de data 13 de juny de 2019.

II.- L'OMS va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut pública

ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. L'evolució dels fets requereix l'adopció de

mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura.

Per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat d'alarma a

través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Resolució del 22 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per a la mateixa s’ordena

l’actualització de l’Acuerdo d’autorització de la pròrroga del estat d’alarma declarat pel Reial

Decret 463/2020, de 14 de març

III.- Vist que, in aquest context, aquest Ajuntament ha de prendre decisions i adoptar mesures

amb la deguda diligència durant el període que duri l'estat d'alarma, sense que els tràmits

administratius sigui un obstacle en els expedients excepcionals que es tramitin.

Existeixen raons d'urgència, infortuni i greu risc públic, que justifiquen l’augment transitori

d’aquest benefici comunal amb l’increment del tram de kwh gratuïts als veïns i veïnes als quals

els hi es d’aplicació l’Ordenança no fiscal “Ordenança especial reguladora de l’aprofitament de

les forests comunals del Comú de Veïns del poble de Llavorsí i d’altres drets comunals” per el

President d'aquesta Corporació, adonant posteriorment al Ple de l'acordat per a la seva

ratificació.

Fonaments de dret

Aquesta Presidència, en ús de les facultats que li confereix l'art. 21.1.s) i l’art. 21.1 de la Llei

7/1985 permet a l'alcalde “m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de

catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades

donant compte immediat al Ple de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i

disposicions concordants

DECRETO:

PRIMER.-. Incrementar, pels consums del mes de maig de 2020, del bloc de Kwh mensuals

gratuïts establerts per l’art. 7è de l’ordenança especial reguladora de l’aprofitament de les

forests comunals del Comú de Veïns del poble de Llavorsí i d’altres drets comunals pels

habitatges principals on resideixin habitualment que compleixin les condicions de l’art. 8è. de

l’Ordenança especial reguladora de l’aprofitament de les forests comunals del Comú de Veïns

del poble de Llavorsí i d’altres drets comunals, en 250 Kwh mensuals gratuïts més però en la

part proporcional que correspongui als dies maig en que es la prorroga de l’estat d’alarma.

En cap cas aquests beneficis podran superar el cost total de les factures corresponents.

SEGON.- Adonar de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera Sessió que celebri

i que en ratifiqui el seu contingut.

Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar compte al

Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.

Així ho mano i signo.

Llavorsí, 30 d’abril de 2020

L’alcalde

Josep Vidal Bringué

La secretària

Marta Bages Sabarich

DECRET D’ALCALDIA núm. 28/2020 AUGMENT TRANSITORI DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA AMB ESPECIES ALS VEÏNS DELS NUCLIS AGREGATS

Identificació:

Subvenció directe en especies.

Antecedents:

I.- L’Ajuntament de Llavorsí és productor d’electricitat mitjançant una minicentral hidroelèctrica

municipal de la seva propietat.

II.- L'OMS va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut pública

ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. L'evolució dels fets requereix l'adopció de

mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura.

Per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat d'alarma a

través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, i en

d’acord amb la Resolució del 22 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per a la mateixa

s’ordena l’actualització de l’Acord d’autorització de la pròrroga del estat d’alarma declarat pel

Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

III.- Vist que, in aquest context, aquest Ajuntament ha de prendre decisions i adoptar mesures

amb la deguda diligència durant el període que duri l'estat d'alarma, sense que els tràmits

administratius sigui un obstacle en els expedients excepcionals que es tramitin.

Existeixen raons d'urgència, infortuni i greu risc públic, que justifiquen l'aprovació d’ajuts

directe en especies en l’increment d’un tram de kwh gratuïts als veïns i veïnes dels nuclis

agregats amb determinades condicions de permanència i arrelament que eren beneficiaris fins

a la present data en virtut de la base 2a. de les establertes per a l’atorgament de subvenció en

espècie en forma d’un tram mensual d’energia elèctrica gratuïta als habitatges amb veïns dels

nuclis agregats amb determinades condicions de permanència i arrelament, la darrera

actualització definitiva de les quals va ser publicada al BOP núm. 115 de data 14 de juny de 2019

pel President d'aquesta Corporació, adonant posteriorment al Ple de l'acordat per a la seva

ratificació.

Fonaments de dret

Aquesta Presidència, en ús de les facultats que li confereix l'art. 21.1.s) i l’art. 21.1 de la Llei

7/1985 permet a l'alcalde “m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de

catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades

donant compte immediat al Ple de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i

disposicions concordants

DECRETO:

PRIMER.-. Aprovar l’ajut directe en especies en l’increment del bloc de 250 Kwh mensuals

gratuïts als veïns i veïnes dels nuclis agregats, pels consums de maig de 2020, en 250 Kwh

mensuals més, en la part proporcional que correspongui als dies de maig en que es mantingui

la prorroga de l’estat d’alarma.

En cap cas aquests beneficis podran superar el cost total de les factures corresponents

SEGON.- Adonar de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera Sessió que celebri

i que en ratifiqui el seu contingut.

Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar compte al

Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.

Així ho mano i signo.

Llavorsí, 30 d’abril de 2020

L’alcalde

Josep Vidal Bringué

La secretària

Marta Bages Sabarich