ORDENANÇES

CASAL INFANTIL D'ESTIU

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL, ESPORTIU, D'ENTRETENIMENT I SIMILARS.

O. FISCAL C.C. P. SOBIRÀ: ESCOMBRARIES

S'adjunta aquí la darrera modificació de tarifes de l'O.F. del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, corresponent al servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids municipals, domiciliaris i assimilables. El text íntegre de l'ordenança que inicialment es va aprovar es troba al BOP de Lleida núm. 179, de 31 de desembre de 2005, si bé anualment ha anat essent objecte de succesives modificacions. Informació addicional

O. FISCAL 2: IVTM

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

ORDENANÇA ESPECIAL APROFITAMENTS COMUNALS

Aquesta ordenança regula els aprofitaments de les forests i altres béns comunals del poble de Llavorsí i de les condicions d'arrelament i antiguitat que han de reunir els seus veïns pel seu gaudi. Va ser aprobada pel Ple de l'Ajuntament en data 2 d'abril de 2004 i modificada el 21 de febrer de 2013, el 13 de febrer de 2017 i el 19 de juliol de 2018.

O. FISCAL 1: IBI

Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles

O. FISCAL 3: ICIO

Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

O. FISCAL 8: IAE

Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

O. FISCAL 15: TAULES I CADIRES

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

O. FISCAL 16: GUALS

Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per les reserves de voreres per entrades de vehicles (guals)

Document Actions